Pierwsza edycja konkursu fotograficznego pt.: "Zatrzymaj chwile..." portalu Salmon.plOgłaszamy I edycję konkursu fotograficznego pt.: "Zatrzymaj chwile..." portalu Salmon.pl


Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników ryb łososiowatych, niekoniecznie tych łowiących ryby. Nie chodzi nam o widok wyeksponowanych trofeów wędkarskich, lecz o esencję wędkarstwa, a więc: kontakt z otaczającą przyrodą, ludzkie emocje, niezwykłe spotkania i chwile, ciekawe obserwacje, wędkarskie klimaty, hole ryb, barwy, blaski i cienie, a jeśli złowione ryby, to z należnym szacunkiem i w odpowiedniej oprawie... Ważne jest wszystko to, co każe nam się uganiać po chaszczach za rybami z płetwą tłuszczową i co uda się zatrzymać w kadrze. Ale ryby łososiowate to także kłusownicy, pozyskiwanie tarlaków, przeszkody na drodze ich wędrówek oraz wiele innych aspektów, decydujących o ich przetrwaniu... Nie chcemy nikogo ograniczać. Dlatego też oprócz pojedynczych zdjęć, dopuszczone są reportaże.

Prace oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą fotograficy:
Karol Zacharczyk - Przewodniczący Jury
Artur Buczkowski
Janusz Ostrysz

Jury dokona wstępnej selekcji nadesłanych materiałów, wybierając prace do ścisłego konkursu - publikacji na portalu Salmon.pl i poddaniu ich ocenie Internautów. Wygrywają prace, które uzyskają najwyższą ilość głosów Internautów. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna za pracę, która uzyskała najwyższą ocenę w oczach Jury.
Zwycięzcy otrzymają od Redakcji nagrody rzeczowe w postaci specjalnej edycji znakomitych, ręcznie wykonanych wahadłówek trociowych i pstrągowych (tzw. Wasylek):

I miejsce (od Internautów i Jury) - po 15 szt.
II miejsce - 10 szt.
III miejsce - 5 szt.

Przewidujemy dodatkowe nagrody, uzależnione od hojności pozyskanych sponsorów, o czym będziemy na bieżąco informować uczestników konkursu.
Dodatkowo najlepsze zdjęcia będą miały stałą ekspozycję w Galerii fotografii.
Termin nadsyłania fotografii konkursowych mija 25 października 2013 roku. Aby zapewnić równe szanse uczestnikom konkursu, głosowanie internetowe rozpocznie się 1 listopada, a zakończy 15 grudnia, bez względu na termin nadesłania prac i ich prezentacji w Internecie. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 grudnia br., po czym rozesłane zostaną nagrody.

Uczestnicy mogą przesyłać swoje prace (zdjęcia z komentarzem) w formie cyfrowej na adres e-mail:konkurs.salmon@gmail.com

Warunki udziału w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy ryb łososiowatych.
2. Tematyka prac powinna być jednoznacznie związana z rybami łososiowatymi, ich środowiskiem naturalnym oraz człowiekiem, jako istotą związaną i mającą wpływ na życie tych gatunków ryb i dotyczy fotografii wykonanych wyłącznie w naszym kraju.
3. Na konkurs będą przyjmowane prace wykonane od 25 października 2012 r. do 25 października 2013 r. W przypadku reportaży liczy się data wykonania ostatniego zdjęcia.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do pięciu zdjęć pojedynczych oraz do trzech reportaży (reportaż może składać się maksymalnie z dwunastu zdjęć).
5. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego w rozdzielczości 300 dpi, długość dłuższego boku 21 cm, RGB lub grayscale, dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez kompresji).
6. Nazwa pliku (fotografii) powinna zawierać godło autora, numer fotografii (w przypadku reportaży numer zdjęcia w cyklu) oraz tytuł wg wzoru:
Prace pojedyncze: godło_numerfotografii.jpg;
Reportaże: godło_numerreportażu_numerfotografiiwreportażu.jpg.
7. Nadesłane drogą mailową prace fotograficzne opatrzone godłem autora powinny zawierać następujące załączniki:
plik tekstowy (w formacie txt lub MS Word) zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz numer(y) zdjęć wraz z tytułem i komentarzem.
czytelny plik graficzny (jpg, png) zeskanowanego dokumentu, zawierającego:
      a) oświadczenie nadawcy, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych prac oraz że zapoznał się i akceptuje warunki konkursu opublikowane na portalu Salmon.pl
      b) oświadczenie woli o bezpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do nadesłanych prac na polach eksploatacji wskazanych przez organizatorów konkursu i związanych wyłącznie z konkursem.
Powyższe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
9. Nadesłanych na konkurs prac organizatorzy nie zwracają.

Prawa organizatorów
Organizatorom będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac w ramach niniejszego konkursu prac fotograficznych, które zostały nagrodzone, wyróżnione bądź nominowane do wystawy konkursowej i pokonkursowej, w zakresie umożliwiającym mu ich wystawienie oraz publikacje (m.in. katalog wystawy, publikacje w mediach).

red.
1 maja 2013 r.