Wzór pisma w sprzeciwie nowego pozwolenia wodnoprawnego ... MEW

Wzór pisma, jakie może być pomocne w sytuacji, kiedy na małej rzece istnieje elektrownia wodna, dla której skończył się termin ważności pozwolenia wodnoprawnego i jej użytkownik wystąpił do właściwego Starosty o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

Autor Robert Kostecki


   Starosta ...
Wydział ...

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki ... za pomocą jazu ... oraz korzystanie z wód do celów energetycznych, Zarząd Klubu/Koła/Towarzystwa/Stowarzyszenia ... prosi o udzielenie następujących informacji w powyższej sprawie:

1. Czy „Instrukcja gospodarowania wodą”, dołączona do wniosku, sporządzona jest na bazie aktualnych danych hydrologicznych?
2. Czy „Instrukcja gospodarowania wodą” przewiduje dostosowanie urządzeń hydrotechnicznych do pogarszających się warunków wodnych?
3. Czy użytkownik budowli hydrotechnicznej nabył uprawnienia do gruntów pod urządzeniami i wodą, poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej? 

Uzasadnienie:

Mała Elektrownia Wodna ... powinna pracować z zachowaniem przepływu nienaruszalnego tzw. „biologicznego”. Z obserwacji terenowych wynika, iż szczególnie w ostatnich latach daje się zauważyć w rzece ... systematyczne obniżanie średniorocznych przepływów powierzchniowych, łącznie z sytuacją, gdzie naturalny przepływ w rzece nie zachowuje parametru przepływu biologicznego, nawet powyżej istniejących jazów. W związku z tym, dochodziło i dochodzi do nieprawidłowego gospodarowania wodą. Podczas krytycznych stanów wody, użytkownik istniejącej MEW zamykał całkowicie przepływ, aby po nagromadzeniu wody gwałtownie kierować ją na turbiny, co parokrotnie w cyklu dobowym wywoływało duże wahania przepływów i poziomów w rzece. Zjawisko to bardzo niekorzystnie wpływa na ichtiofaunę rzeki ..., którą reprezentuje wiele udokumentowanych gatunków prawem chronionych i zagrożonych wyginięciem.

W związku z powyższym wydaje się zasadne, żeby do obliczeń przepływów  wykorzystać najnowsze, dostępne dane pochodzące z Centralnej Bazy Danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, odzwierciedlające faktyczny stan naturalnego środowiska wodnego rzeki ... . Podobnie, przy uzasadnionym podejrzeniu, że  w ciągu najbliższego wielolecia stosunki wodne w rzece nie ulegną znaczącemu polepszeniu, istniejąca turbina powinna zostać dostosowana do pracy w ruchu ciągłym, nawet przy niewielkich przepływach, bez możliwości piętrzenia wody. W przeciwnym bądź razie, można domniemywać, że „walka o wodę” będzie bezwzględnie kontynuowana przez użytkownika MEW, przy nie uwzględnieniu potrzeb innych osób korzystających z wody. M. in. taką potrzebą jest budowa przepławki dla organizmów wodnych, zainstalowanie na prowadnicach budowli piętrzącej stosownego urządzenia wymuszającego zachowanie przepływu nienaruszalnego lub urządzenia elektronicznego rejestrującego przepływ. Są to działania niezbędne dla zachowania ciągłości biologicznej rzeki, w przeciwnym razie priorytetem staje się pętrzenie rzeki „przez okres całego roku”. 

Jeżeli przedłożona „Instrukcja gospodarowania wodą” nie zawiera aktualnych uwarunkowań, to zgodnie z art. 128 ust. 3 i art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, właściwy starosta powiatowy od przyszłego użytkownika Małej Elektrowni Wodnej (MEW) ma prawo żądać aktualizacji instrukcji gospodarowania wodą. 

W związku z niewielką mocą zainstalowaną, niekorzystnymi uwarunkowaniami hydrologicznymi i koniecznością ponoszenia obciążeń związanych z dalszym utrzymaniem i właściwą eksploatacją obiektu – rentowność MEW ... musi być niska. Daje to podstawę do zastosowania art. 126 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469.), który głosi, że wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wody dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Należy dodać, że pozwolenie wodnoprawne jest jedynie warunkowym udostępnieniem części przepływu wody w rzece. W momencie, gdy przepływ spadnie poniżej biologicznego, użytkowanie obiektu wodnego nie może być realizowane, ponieważ dobra kondycja biologiczna rzeki jest ponad korzyścią finansową pojedynczych osób. Warunkiem pozwolenia wodnoprawnego jest więc zagwarantowanie przepływu biologicznego i ktokolwiek go naruszy, powinien  automatycznie stracić pozwolenie i odpowiadać za spowodowanie szkód w środowisku. Tak więc, wstrzymanie działalności MEW ... w czasie trwania niekorzystnych warunków, musi skutkować brakiem produkcji energii elektrycznej i jest wpisane w ryzyko użytkownika instalacji. Dlatego też, tego rodzaju scenariusz powinien być uwzględniony we wszelkiego rodzaju postępowaniach.Otrzymują:
1. Adresat.
2. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w ... .
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ... .
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w ... .
5. A/a.