Zmiany w zasadach rekreacyjnego rybołówstwa morskiegoW dniu 4 marca 2015 roku, weszła w życie ustawa USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Tekst w części -  Rybołówstwo rekreacyjne, przytoczony w całości poniżej. Co to oznacza dla wędkarzy ...?

Opłaty i zezwolenia ... w tej części nastąpiły istotne zmiany.

Na pierwszy rzut oka dość enigmatycznie brzmi zapis ustawy: 
2.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)  okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a)  1/100 wysokości wynagrodzenia – w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b)  1/50 wysokości wynagrodzenia – w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c)   1/20 wysokości wynagrodzenia – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Oczywiście nie oznacza to, że musimy dokumentować nasze wynagrodzenie a tym bardziej okazywać podczas kontroli oprócz dowodu wpłaty zaświadczenia o zarobkach.  Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego zdefiniował to w następujący sposób:

Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich mogą być prowadzone na podstawie: dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających: 
na okres tygodnia 37,83 zł, 
na okres miesięczny 75,67 zł, 
na okres 12 miesięczny 189,17 zł

Numer rachunku bankowego podany jest na stronach Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego np:  

Pośród rozlicznych druków do pobrania. nie ma tam wzoru dokumentu wpłaty. Zadzwoniłem do wskazanego Inspektoratu, uzyskując następująca informację:

Tytuł wpłaty jest dość dowolny np. amatorski połów ryb na obszarach morskich lub bardziej poprawnie - połów w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich. Ważne by dowód wpłaty zawierał imię i nazwisko osoby, która będzie się nim posługiwać. Obowiązuje również obowiązek posiadania dowodu tożsamości podczas wędkowania na wypadek ewentualnej kontroli.

Natomiast nie ma obowiązku zaznaczenia na dowodzie wpłaty okresu wyrażonego w czasie, ponieważ data i kwota wpłaty określają powyższe. Nowością są same opłaty okresowe w miejsce dawniej stosowanych rocznych.

Jak widać nie pojawia się się tu pojęcie zezwolenia jak w poprzednich latach w formie niezależnego druku wydawanego przez OIRM.  Sam dowód wpłaty spełnia tą funkcję i jest jedynym wymaganym dokumentem uprawniającym do połowów sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich.

Jeśli chodzi bezpośrednio o wody Okręgu Gdańsk zmieniła się sytuacja połowu na określonych obszarach morskich wód wewnętrznych, co spowodowało zawieszenie do odwołania np. porozumienia z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, tekst zamieszony na stronie internetowej ZO PZW Gdańsk. 


Źródło: strona internetowa  ZO PZW Gdańsk

Wszystko wskazuje na to, że póki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zmieni statusu w/w wód w ramach nowego wytyczenia granic między wodami morskimi a śródlądowymi (patrz pismo poniżej) obowiązywać będą zapisy nowej ustawy. Na wskazanych wyżej odcinkach przyujciowych rzek, w obecnym sezonie obowiązują opłaty stanowiące zezwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Źródło: strona internetowa  ZO PZW Gdańsk
Rozdział 2
Rybołówstwo rekreacyjne

Art. 90. 1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1) pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla:
a) organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku albo
b) armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
2) dowodu uiszczonej opłaty – w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotami, o których mowa w pkt 1 – na prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających.

2. W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1) podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane posiadać dokument pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1) wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)  prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
Art. 91. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;
3) wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
4)  nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego – oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;
5) rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
6) wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów;
7) w przypadku organizatora zawodów sportowych – listę uczestników zawodów oraz miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zawodów.

2. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, a w przypadku organizatora zawodów sportowych także informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7.
3. Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.
4. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na okres miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.
5. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy dla miejsca wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana, z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. a.

Art. 92. 1. Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.
2. Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy inspektoratu obsługującego właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.
Art. 93. Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2) okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
3) rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
4) wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;
5) serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
6) nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.

Art. 94. 1. Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3, zawiera:
1) ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2) datę i obszar prowadzenia połowów;
3) rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
2. Raport z połowów rekreacyjnych sporządza się, w przypadku armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne, po zakończeniu tych połowów, nie później niż przed wejściem tego statku do portu.

3. Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego w przypadku:
1) organizatora zawodów sportowych – w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów;
2) armatora statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne – nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia rejsu rekreacyjnego.

Art. 95. 1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)  szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)  wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.

2.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1) konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)   okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a)  1/100 wysokości wynagrodzenia – w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b)  1/50 wysokości wynagrodzenia – w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c)   1/20 wysokości wynagrodzenia – w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Art. 96. Zabrania się:
1)  używania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
2) połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
3) wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.