List otwarty do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, Kolegi Dionizego Ziemieckiego

Szanowny Kolego Prezesie,
w imieniu własnym oraz części społeczności wędkarskiej oraz wybranych organizacji ekologicznych wyrażam obawę, iż mogło dojść złamania przepisów, zasad etycznych oraz ducha Fair Play, czyli krótko mówiąc do punktowania niewymiarowych lipieni oraz ukrywania tego faktu przez fałszywy zapis w protokołach wyników zawodów, co prawdopodobnie miało miejsce w trakcie XXXIX Mistrzostwa Polski Seniorów i XVII Mistrzostwa Polski Juniorów w Wędkarstwie Muchowym.  

Z komunikatu ogłoszonego przed tymi Mistrzostwami wynikało, że " … Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku zawiadamia, że w dniach 09 - 11 października 2015 r. na zlecenie Zarządu Głównego PZW na rzece Łupawa od miejscowości Łupawa do miejscowości Damno odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów, oraz od miejscowości Drzeżewo do miejscowości Zgojewo - Mistrzostwa Polski juniorów w Wędkarstwie Muchowym”.

Jeżeli potwierdziłyby się napływające do nas informacje, to postępowanie organizatorów, sędziów obserwatorów i uczestników Mistrzostw Polski stoją w jawnej sprzeczności ze stanowiskiem Zarządu Głównego PZW wyrażonym w uchwale 67 oraz okólniku L.dz. Sport-32/2015 z dnia 29.06.2015 r. rozesłanym do wszystkich Biur ZO PZW, której podstawą były opinie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stosownych Urzędów Marszałkowskich.

Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że podczas wspomnianych Muchowych Mistrzostw Polski, prawdopodobnie doszło do naruszenia prawa cywilnego, związkowego oraz karnego, poprzez świadome i celowe wpisanie do tabeli wyników (pod pozycją "Inne ryby”) niewymiarowych lipieni w miejsce określonych regulaminem zawodów: pstrągów tęczowych, pstrągów źródlanych, płoci, jelców oraz jazi. Wynika to z relacji świadków tej imprezy, m.in. zawodników, w tym „kadrowicza”, który publicznie przyznał się, że " … jedyną zaliczaną do punktacji rybą Mistrzostw był lipień” (poniżej jego pisemna relacja zamieszczona na ogólnopolskiej witrynie internetowej www.facebook.com), FB Fly Fishing Team Poland

Wysokie prawdopodobieństwo zaistniałej sytuacji skłoniło nas do zwrócenia się do Marszałka Województwa Pomorskiego o informację, czy stosowna zgoda na obniżenie wymiaru ochronnego lipienia na czas trwania wspomnianych Mistrzostw została wydana (treść wniosku i odpowiedź poniżej).

Jeśli powyższe fakty znajdą potwierdzenie w postępowaniu wyjaśniającym, które mamy nadzieję podejmie Zarząd Główny PZW, to staniemy wobec faktu wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec osób, które się do tego przyczyniły.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że do tej pory dochodziło do różnych prób pokrętnego omijania obowiązujących przepisów ustawowych, tłumacząc to rzekomymi odłowami kontrolnymi przy pomocy wędek w trakcie masowych zawodów muchowych, aż po jawne wypowiedzenie nieposłuszeństwa wobec wspomnianych instytucji, m.in. przez Kolegę Piotra Koniecznego, wchodzącego w skład Głównego Kapitanatu Sportowego, który nie tylko był autorem wspomnianych działań, ale autorem butnej wypowiedzi w rodzaju: 

"… jestem za punktowaniem ryb niewymiarowych. Tak jak jestem za łowieniem ryb w ogóle. Oczywiście ma to wiele uwarunkowań i dotyczy sytuacji na Sanie. Negowanie możliwości łowienia ryb niewymiarowych jest negowaniem wędkarstwa jako takiego a ja myślę łowić ryby do końca życia" (wypowiedź na Forum ZG PZW z dnia  24 września 2015 roku.)
 Polski Związek Wędkarski - Forum

Stoimy zatem na stanowisku, że wszelkie decyzje ZG PZW oraz wspomnianego Ministerstwa i Urzędów nie zamknęły drogi organizatorom, sędziom i uczestnikom zawodów wędkarskich do łamania przepisów prawa w tym zakresie. Okazać się bowiem może, że mamy do czynienia z kolejną próbą ominięcia prawa, czyli nazywając rzeczy po imieniu – oszustwem w sposobie zapisywania wyników zawodów wędkarskich. 

Pragnę też zwrócić uwagę, że w wyniku takiego postępowania Polski Związek Wędkarski stanąć może wobec zainteresowania sprawą przez Organizacje pozarządowe w tym ekologiczne, które posuwając się dalej w interpretacji prawnej opisywanego procederu podczas w/w Mistrzostw Polski, skłonne będą sięgnąć nie tylko po zapisy prawa cywilnego i związkowego ale również po Kodeks karny. A to za sprawą zastosowania Art. 271  - Poświadczenie nieprawdy w przypadku organizatorów, Art. 273 - Użycie poświadczeń nieprawdy, w przypadku uczestników.

Nie wiem jaka musi być jeszcze miara skandalu, łamania prawa i bezkarności osób które mogły się do tego przyczynić, skoro oszustwo mogło stać się podstawą do rozegrania Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Muchowym, imprezy tej rangi i to przy milczącej aprobacie startujących w niej zawodników. Na to ostatnie pytanie, jak i pozostałe zawarte w treści niniejszego Listu otwartego, oczekujemy stanowiska i odpowiedzi od Kolegi Prezesa ZG PZW w Warszawie.

Poniżej linki oraz kopie dokumentów w sprawie:
z Muchowych Mistrzostw Polski Seniorów rozegranych w dniach 9-11.10.2015 r.
na rzece Łupawa w miejscowości Ustka zorganizowanych przez PZW Słupsk
.
Cytuję: "MUCHOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2015
W dniach 09-11.10.2015r. na rzece Łupawa odbyły się XXXIX Mistrzostwa Polski seniorów i XVII Mistrzostwa Polski juniorów w wędkarstwie muchowym. Mistrzostwa rozegrano zgodnie z ZOWS i RAPR, a jedyną zaliczaną do punktacji rybą był lipień.
Łukasz Ostafin autorSKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ XXXIX MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW I XVII MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM:

Sędzia główny:                       Józef Jeziorski
Z-ca sędziego głównego:            Józef Janowski
Sędzia sekretarz:                   Bogumił Stadler
Sędziowie sektorowi:     
Stanisław Szymański
Roman Sil
Bartosz Tołoczko
Artur Wysocki


Dopełniając rzetelności, poniżej treść pisma i odpowiedź - Marszałek Województwa Pomorskiego, w związku z Obniżeniem wymiaru ochronnego lipienia europejskiego, podczas Mistrzostw Polski seniorów i juniorów w Wędkarstwie Muchowym rozegranych na rzece Łupawa w dniach 09-11 października 2015 roku.


Pan Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
 Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
2015.10.11.

Dotyczy: Obniżenia wymiaru ochronnego lipienia europejskiego, podczas Mistrzostw Polski seniorów i juniorów w Wędkarstwie Muchowym rozegranych na rzece Łupawa w dniach 09-11 października 2015 roku.


            Szanowny Panie Marszałku!

Na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie –  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku w dniach 09 - 11 października 2015 roku zorganizował na rzece Łupawa Mistrzostwa Polski seniorów oraz juniorów w Wędkarstwie Muchowym.
Organizator ustalił, że do punktacji będą zaliczane następujące gatunki ryb: lipień europejski, pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, płoć, jelec i jaź.
Do niedawna, dla punktowanych ryb, organizatorzy wielu tej rangi zawodów samowolnie ustalali długość poniżej wymiaru ochronnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.).
 Pomimo stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departamentu Rybołówstwa wyrażonego w piśmie z dnia 05.02.2004 r. znak: RYBlrśl0221/MWI/439/04 (w załączeniu) oraz okólnika Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie L.dz. Sport-32/2015 z dnia 29.06.2015 r. (w załączeniu), nadal dochodzi do obniżania przez organizatorów zawodów wędkarskich wymiarów ochronnych dla ryb, szczególnie z rodziny łososiowatych, w stosunku do tych wymiarów, które wynikają z Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, z kolei opartego na ww. akcie wykonawczym do ustawy  z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.).
Dla określenia powszechnie obowiązujących wymiarów ochronnych ryb, na podstawie art. 21 ustawy o rybactwie śródlądowym, upoważniony jest wyłącznie minister właściwy do spraw rolnictwa działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, natomiast na podstawie art. 17 ust. 1. tej samej ustawy – marszałek województwa może zezwolić na połów ryb poniżej wymiaru ochronnego. Pozwolenie takie wydaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
Ze znanych nam przypadków, odmowę udzielenia takiego zezwolenia wydał swoją decyzją znak: RO-II.7143.1.3.2015.AU z dnia 04.03.2015 r. Marszałek Województwa Małopolskiego (w załączeniu).
W związku z powyższym prosimy o informację, czy na czas rozegrania tegorocznych Mistrzostw Polski seniorów oraz juniorów w Wędkarstwie Muchowym, zostało wydane przez Pana zezwolenie na połów wędkarski lipieni europejskich, poniżej ich ustawowego wymiaru ochronnego.